Warunki

Są to ogólne zasady i warunki wspolpracy dla www.emilya-care.de – zwane dalej również “stroną internetową”. Ofertę przedstawia Emilya-Care, Hindenburgstraße 296 – 298, 41061 Mönchengladbach, Niemcy, zwany dalej również “Emilya-Care”.

 

§1 Zakres stosowania

 

(1) Poniższe Ogólne warunki współpracy regulują stosunki umowne pomiędzy Emilya-Care a konsumentami i przedsiębiorcami, którzy korzystają ze strony internetowej Emilya-Care (“Członkowie”, “Użytkownicy”).

(2) “Członkowie” są podzieleni na tych, którzy oferują usługę (“usługodawcy”) oraz tych, którzy poszukują usługi (“osoby poszukujące usług”).

(3) “Konsumenci” w rozumieniu niniejszych warunków są definiowani zgodnie z § 13 BGB, tzn. jako osoby fizyczne, które nawiązują stosunki gospodarcze z Emilya-Care, przy czym nie wynika to z ich działalności gospodarczej lub samozatrudnienia zawodowego. “Przedsiębiorca w rozumieniu tych terminów i warunków definiuje się następująco  §14 BGB, tj. jako osoby naturalny oraz podmioty prawne lub spółki osobowe posiadające zdolność prawną, które nawiązują stosunki biznesowe z Emilya-Care w ramach wykonywania  działalności gospodarczej lub niezależnej działalności zawodowej.

(4) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie wyłącznie do wszystkich użytkowników strony internetowej. Inne warunki użytkowników nie mają mocy prawnej, nawet jeśli Emilya-Care nie zaprzecza im w indywidualnych przypadkach.

 

§1a Licencje (Samodzielna działalność gospodarcza)

(1) Wymagane sa licencje dla przedsiębiorców, którzy są “poszukiwaczami usług” i/lub “usługodawcami”.

(2) Licencje sa również wymagana dla przedsiębiorców, którzy chcą się skontaktować z “Poszukiwaczami Usług” i/lub “Usługodawcami”.

(3) Jeżeli Emilya-Care nie oferuje automatycznego procesu uzyskiwania licencji firmowych w ramach procesu rejestracji, licencje firmowe będą przyznawane wyłącznie na podstawie oddzielnego wniosku (zapytania należy kierować na adres: firmenservice@emilya-care.de i po indywidualnym upoważnieniu). W każdym razie Emilya-Care zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dotacji bez podania przyczyn. Bez wyraźnego zarejestrwania jako licencja firmowa to korzystanie z naszej platformy Emilya-Care dla przedsiębiorców jest niedozwolona.

 

(4) Za naruszenia strony ustalają karę umowną, zgodnie z warunkami i w sposób określony

 w § 4 ust. 5.

 

 

 

§2 Zawarcie umowy

 

(1) Dostęp do korzystania z Emilya-Care wymaga rejestracji.

(2) Osoby fizyczne mogą się zarejestrować tylko wtedy, gdy są pełnoletnie.

(3) Wraz z rejestracją użytkownik akceptuje niniejsze ogólne warunki współpracy. Rejestracja tworzy stosunek umowny pomiędzy Emilya-Care i zarejestrowanym użytkownikiem, który podlega postanowieniom niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy.

(4) Zamawiając odpłatną usługę, zarejestrowany użytkownik wchodzi w dalszy stosunek umowny z Emilya-Care, który jest niezależny od rejestracji. Użytkownik zostanie poinformowany o odpowiedniej odpłatnej usłudze i warunkach płatności przed zawarciem umowy. Stosunek umowny jest ustanawiany wraz z potwierdzeniem zamówienia i obowiązkiem zapłaty przez użytkownika za każde kliknięcie.

 

§3 Opis zakresu usług

 

(1) Emilya-Care prowadzi w Internecie portal, za pośrednictwem którego osoby poszukujące usług mogą znaleźć usługodawców zarejestrowanych w tym portalu. Odwrotnie, zarejestrowani usługodawcy mają możliwość wyszukiwania osób poszukujących usług. Profile usługodawców i osób poszukujących usług są przechowywane w centralnej bazie danych.

(2) Wszyscy usługodawcy i osoby poszukujące usług mogą początkowo zarejestrować się bezpłatnie i korzystać z portalu w ograniczonym zakresie. Emilya-Care zastrzega sobie prawo do zmiany ograniczonego zakresu korzystania z tych bezpłatnych rejestracji w zależności od lokalizacji i czasu rejestracji.

(3) Emilya-Care nie gwarantuje, że udana rejestracja zakończy się sukcesem posrednictwa.

 

§4 Opłaty

(1) Aby móc korzystać z Emilya-Care, najpierw konieczna jest rejestracja. Z chwilą rejestracji w Emilya-Care, osoba poszukująca usługi lub osoba świadcząca usługę staje się członkiem bezpłatnym.

(2) Po zawarciu umowy o uslugi (Dienstleistungsvertrag) użytkownik korzysta z odpłatnej usługi. Użytkownik zostanie poinformowany z wyprzedzeniem o obowiązku oplaty. W szczególności użytkownik zostanie poinformowany o

dodatkowym zakresie usług, kosztach i sposobie płatności. Po naciśnięciu przycisku “Przyjmij ofertę” są one akceptowane przez użytkownika.

 

(3) Klient płaci Emilya Care prowizję za posrednictweo za czas trwania usług świadczonych przez niezależnego opiekuna wedlug umowy o posrednictwo.

(4) Niezależny opiekun płaci Emilya Care prowizję zgodnie z umową o świadczenie usług biurowych za czas trwania usług w ramach niezależnej działalności.

 (5) Operator zastrzega sobie prawo do pobierania różnych modeli opłat za różne czasy rezerwacji i grupy użytkowników, a w szczególności za różne okresy użytkowania, jak również do oferowania różnych zakresów usług.

(6) Przedsiębiorcy będący “Poszukiwaczami Usług” i “Usługodawcami” lub chcący skontaktować się z “Poszukiwaczami Usług” i/lub “Usługodawcami” jako przedsiębiorcy wymagają wyraźnej rejestracji w celu uzyskania Licencji (patrz § 1a).

(7) Zawinione naruszenie przepisów punktu (6) uprawnia Emilya-Care do żądania kary umownej w wysokości 200,00 € od danego użytkownika, jeżeli jest on przedsiębiorcą, za pierwszy przypadek naruszenia i kary umownej w wysokości 500,00 € za każdy kolejny przypadek. Nie ma to wpływu na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych,

w którym to przypadku wszelkie utracone kary umowne są zapisywane na dobro rachunku.

 

§5 Warunki płatności

Opłatę należy uiścić bez potrąceń na rzecz Emilya-Care. Oplata może być również przeprowadzone przez dostawcę usług płatniczych, którego koszty ponosi Emilya-Care. Termin płatności po zawarciu umowy o świadczenie usług jest miesięczny.

 

§6 Rejestracja, wypowiedzenie

(1) Ponadto użytkownik oświadcza, że – i według jego wiedzy żaden członek jego gospodarstwa domowego nie został skazany za przestępstwo umyślne, które zagraża bezpieczeństwu osób trzecich, w szczególności za przestępstwo przeciwko samostanowieniu na tle seksualnym (§§174 i nast. StGB), przestępstwo przeciwko przemocy fizycznej,  przeciwko bezpieczeństwu osób trzecich (§§ 211 i nast. StGB) nienaruszalność (§ 223 i nast. StGB), przestępstwo przeciwko wolności osobistej (§§ 232 i nast. StGB), kradzież i malwersacja (§§ 242 i nast. StGB), napad i wymuszenie (§§ 249 i nast. StGB) lub nadużywanie narkotyków.

(2) Konto użytkownika jest przeznaczone do jego wyłącznego i osobistego użytku i użytkownik nie może upoważnić osób trzecich do korzystania z tego konta. Użytkownik nie może przekazywać swojego konta osobom trzecim.

(3) Użytkownik ma prawo, zgodnie z postanowieniami punktu 4, w każdej chwili całkowicie i osobiście wyłączyć możliwość korzystania z bezpłatnego członkostwa w ramach danych i ustawień konta użytkownika. Wcześniej zawarty stosunek umowny zostaje zakończony wraz z dezaktywacją konta użytkownika.

 

(4) Jeżeli użytkownik zarejestrował się na odpłatną usługę, zastosowanie mają przepisy i terminy określone w umowie o świadczenie usług maklerskich / biurowych.

(5) Emilya-Care może rozwiązać umowę w dowolnym czasie według własnego uznania, z lub bez wcześniejszego powiadomienia i bez podania przyczyn. Emilya-Care zastrzega sobie prawo do usuwania profili i/lub wszelkich treści publikowanych na stronie internetowej przez lub od użytkownika. Jeśli Emilya-Care zakończy rejestrację użytkownika i/lub  profile lub opublikowanych treści użytkownika usunie, Emilya-Care nie ma obowiązku wobec użytkownika do informacji powód wypowiedzenia lub usunięcia.

(6) Po każdym zakończeniu indywidualnego korzystania z usług Emilya-Care, Emilya-Care zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji na ten temat do innych zarejestrowanych użytkowników, z którymi Emilya-Care zakłada, że byli w kontakcie z użytkownikiem. Decyzja Emilya-Care o zakończeniu rejestracji użytkownika i/lub powiadomieniu innych użytkowników, z którymi Emilya-Care zakłada, że użytkownik był w kontakcie, nie oznacza lub w żadnym wypadku nie oznacza, że Emilya-Care wypowiada się na temat indywidualnego charakteru, ogólnej reputacji, cech osobowych lub stylu życia.

(7) Użytkownicy są zobowiązani do tego, aby w swoim profilu lub w innych obszarach portalu nie podawać żadnych zamierzonych lub oszukańczych nieprawdziwych informacji. Takie informacje mogą skutkować wszczęciem postępowania cywilnego. Ponadto operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania istniejącego stosunku umownego ze skutkiem natychmiastowym w takim przypadku.

(8) Po zakończeniu stosunku umownego wszystkie dane użytkownika zostaną usunięte przez Emilya-Care, chyba że sprzeciwią się temu prawne lub umowne okresy przechowywania danych.

 

§7 Odpowiedzialność Emilya-Care

(1) Emilya-Care nie ponosi odpowiedzialności za treść i dokładność informacji zawartych w danych rejestracyjnych i profilowych użytkowników oraz innych treści generowanych przez użytkowników. Emilya-Care nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne niewłaściwe wykorzystanie informacji.

(2) W odniesieniu do wyszukiwanej lub oferowanej usługi, umowa jest zawierana wyłącznie pomiędzy zainteresowanymi użytkownikami. W związku z tym Emilya-Care nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez uczestniczących użytkowników. W związku z tym sa wszelkie kwestie związane ze stosunkiem między uslugodawcami a osobami szukajacym oferty, bez wyjatku , usługami ktore szukajacy otrzymal lub płatnościami należne oferującemu,  sa bezpośrednio odpowiedniej stronie przekazywane. Emilya-Care nie może być za to pociągnięta do odpowiedzialności i niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu odpowiedzialności, w tym roszczeń, korzyści, bezpośrednich lub pośrednich szkód jakiegokolwiek rodzaju, świadomie lub nieświadomie, podejrzanych lub nie podejrzewanych, ujawnionych lub nie, w jakikolwiek sposób w związku z wymienionymi kwestiami.

 

(3) Emilya-Care odpowiada tylko za szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia, jeżeli opierają się one na umyślnym lub niedbałym naruszeniu obowiązków przez Emilya-Care lub umyślnym lub niedbałym naruszeniu obowiązków przez przedstawiciela prawnego lub zastępczego agenta Emilya-Care. Za inne szkody, o ile nie wynikają one z naruszenia podstawowych obowiązków (takich obowiązków, których wypełnienie jest właściwe).

Jeżeli umowa opiera się na umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniu obowiązków przez Emilya-Care lub na umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniu obowiązków przez przedstawiciela prawnego lub zastępczego agenta Emilya-Care, Emilya-Care ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy opiera się na umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniu obowiązków przez przedstawiciela prawnego lub zastępczego agenta Emilya-Care.

(4) Roszczenia odszkodowawcze z tytułu utraty życia, uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub wolności przedawniają się po upływie 30 lat; w przeciwnym razie po upływie 1 roku, przy czym termin przedawnienia rozpoczyna się z końcem roku, w którym roszczenie powstało, a wierzyciel dowiaduje się o okolicznościach leżących u podstaw roszczenia i o osobie dłużnika lub bez wiedzy wierzyciela o okolicznościach leżących u podstaw roszczenia oraz o osobie dłużnika.

rażące zaniedbanie (§ 199 Abs.1 BGB).

(5) Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione uzyskanie danych osobowych użytkownika przez osoby trzecie (np. poprzez włamanie się do bazy danych). Operator nie ponosi również odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji o użytkowniku przez osoby trzecie, które zostały udostępnione osobom trzecim przez samych użytkowników.

(6) Operator zastrzega sobie prawo – ale nie obowiązek – do sprawdzenia treści tekstu napisanego przez użytkownika oraz załadowanych plików (zdjęć, filmów) pod kątem zgodności z prawem i prawem oraz, w razie potrzeby, do usunięcia ich w całości lub w części.

 

§ 8 Odpowiedzialnosci i obowiązki użytkownika

(1) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść swojej rejestracji i tym samym za informacje, które podaje o sobie. Emilya-Care nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia dotyczące nieprawidłowych, nieodpowiednich lub niekompletnych informacji dostarczonych przez użytkowników. Użytkownik potwierdza, że dane przekazane przez niego Emilya-Care sa Prawda. Ponadto użytkownik zapewnia, że nie będzie wykorzystywał danych powierzonych mu przez osoby trzecie do celów komercyjnych, w tym reklamowych, wykraczających poza cel platformy. Nie ograniczając powyższego, użytkownik oświadcza, że ma prawo do publikowania informacji zamieszczonych na stronie internetowej, w tym i bez wyjątku, że użytkownik ma zgodę lub zgodę rodzica lub opiekuna na publikowanie treści.

(2) Użytkownik ma prawo i niniejszym udziela Emilya-Care niewyłącznego, bezpłatnego, ogólnoświatowego prawa do używania, reprodukcji, użytkowania, wyświetlania, reprodukcji, adaptacji, modyfikacji i dystrybucji treści dostarczonych przez użytkownika na stronie internetowej. Użytkownik oświadcza, że nie narusza ani nie narusza praw osób trzecich poprzez publikowane treści i korzystanie z nich przez Emilya Care.

(3) Użytkownik rozumie i akceptuje według własnego uznania wszystkie treści, które użytkownik opublikował, w części lub w całości, przejrzeć i/lub tymczasowo, jak również trwale usunąć, w szczególności, jeśli w opinii Emilya-Care naruszają niniejsze Warunki Użytkowania lub są nieodpowiednie w sensie obraźliwym, nielegalnym lub w inny sposób naruszają prawa lub bezpieczeństwo osób trzecich.

(4) Użytkownik zobowiązuje się nie nadużywać serwisu, w szczególności nie rozpowszechniać zniesławiających, obraźliwych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów lub takich informacji za pośrednictwem Emilya-Care. Dotyczy to w szczególności treści pornograficznych, rasistowskich, podżegających lub porównywalnych. Użytkownik zobowiązuje się do tego, że nie będzie korzystał z Betreut.de.

grożenie innym użytkownikom, nękanie ich lub naruszanie praw osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z mechanizmów, oprogramowania, skryptów i innych pomocy w związku z korzystaniem z serwisu, które ograniczają lub utrudniają funkcjonowanie lub dostępność Betreut.de. Użytkownik nie może zmieniać, nadpisywać, usuwać lub w inny sposób manipulować treścią zamieszczoną przez Betreut.de. Użytkownik zobowiązuje się nie przechwytywać wiadomości systemowych i e-maili przeznaczonych dla innych użytkowników lub próbować to zrobić. Użytkownik zobowiązuje się nie wysyłać ani nie wysyłać żadnych e-maili, łańcuszków lub ofert towarów lub usług, które nie są bezpośrednio związane z zamierzonym celem Emilya Care. Nie ograniczając powyższego, korzystanie ze strony internetowej Emilya Care i/lub usług przez użytkownika, w szczególności treści przez niego zamieszczonych, musi być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi prawami i przepisami.

(5) W przypadku nieprzestrzegania jednego z wyżej wymienionych obowiązków postępowania, może to prowadzić do rozwiązania umowy przez Emilya-Care, a także mieć konsekwencje cywilne i karne dla samego użytkownika. Emilya-Care wyraźnie zastrzega sobie prawo do wykluczenia użytkownika z platformy, jeśli  on przy rejestracji  lub późniejszym terminie nie przestrzegal wyżej wymienionych obowiązków.

(6) Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi świadczenia i wynagradzania usług opiekunczych i związanych z gospodarstwem domowym (np. z doradcą podatkowym, kasami chorych, kasami emerytalnymi i stowarzyszeniami zawodowymi) oraz do wzięcia ich pod uwagę. Emilya-Care zapewnia pomoc przy tym ale wyraźnie dystansuje się od pracy niezgłoszonej i fikcyjnego samozatrudnienia.

 

§11 Miejsce jurysdykcji

Miejscem jurysdykcji lest sąd w Mönchengladbach.

 

§12 Przepisy końcowe

Emilya-Care zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków współpracy w dowolnym czasie, jeśli okaże się to konieczne, a użytkownik nie zostanie przez to pokrzywdzony wbrew dobrej wierze. Zmienione warunki zostaną przesłane klientowi pocztą elektroniczną najpóźniej na cztery tygodnie przed wejściem w życie wraz z powiadomieniem o możliwości zgłoszenia sprzeciwu. Jeżeli użytkownik nie sprzeciwi się obowiązywaniu nowych warunków w ciągu czterech tygodni od otrzymania wiadomości e-mail, zmiany warunków uważa się za uzgodnione.

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych ogólnych warunków współpracy będą nieskuteczne, nie będzie to miało wpływu na całość ogólnych warunków współpracy, a nawet na inne klauzule, sekcje i postanowienia niniejszych ogólnych warunków współpracy. Pozostaną one skuteczne.

 

§13 Prawa do odstąpienia

Konsumentom przysługuje następujące prawo do odstąpienia od umowy:

Mają prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym zawarli Państwo umowę z Emilya-Care. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o tym fakcie za pomocą jednoznacznego oswiadczenia (np. listownie, faksem lub pocztą elektroniczną) o podjęciu decyzji o rozwiązaniu niniejszej Umowy. Można skorzystać z załączonego formularza wycofania próbki, który nie jest obowiązkowy. Aby dotrzymać terminu odwołania wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odwołania przed upływem terminu odwołania. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie i nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Będziemy korzystać z tych samych środków płatności w odniesieniu do tego zwrotu, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tego zwrotu. Jeżeli Użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług w okresie odstąpienia, zapłaci nam rozsądną kwotę równą części usług już świadczonych do czasu powiadomienia nas o wykonaniu prawa odstąpienia w odniesieniu do niniejszej Umowy w stosunku do całości usług przewidzianych w Umowie.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat

Emilya-Care, Kaiserstr. 109, 41061 Mönchengladbach

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.